Do góry
Strona główna > Regulamin Vouchera

Regulamin Vouchera Wypoczynkowego Sun & Snow

I. Definicje

 1. Wydawca – spółka Sun & Snow Sp. z o.o. (właściciel sklepu internetowego Sun & Snow) z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000318497,
  NIP: 521-350-75 82, REGON: 141534979.
 2. Voucher Wypoczynkowy– to bon towarowy wydany na okaziciela, o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze, posiadający unikalny kod (jeżeli wydana jest w postaci elektronicznej) lub określony numer seryjny (jeżeli wydany w formie papierowej) pozwalający na zakup za pośrednictwem

a) Sklepu Internetowego Sun & Snow,

b) Centrali Sun & Snow w Warszawie,

c) Biura Lokalnego Sun & Snow

Usługi Sun & Snow zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera Wypoczynkowego.

 1. Nabywca – osoba fizyczna, w tym konsument (która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto Wydawcy w wysokości równiej wartości Vouchera otrzymuje od Wydawcy Voucher Wypoczynkowy.
 2. Usługi Sun & Snow -usługi oferowane przez Wydawcę w dacie realizacji Vouchera Wypoczynkowego przez Użytkownika Vouchera Wypoczynkowego zaprezentowane w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.sunandsnow.pl
 3. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera Wypoczynkowego.
 4. Regulamin sklepu internetowego Sun & Snow – Regulamin zakupu Towarów (lub usług) Sun & Snow w sklepie internetowym Sun & Snow obowiązujący od dnia 01.09.2018 r. roku dostępny na stronie www.sunandsnow.pl.
 5. Regulamin Sun & Snow – regulamin świadczenia usług przez Sun & Snow, w szczególności w zakresie wynajmu apartamentów wypoczynkowych własnych i osób trzecich dostępny na stronie www.sunandsnow.pl.
 6. Biuro Lokalne Sun & Snow – biuro Sun & Snow wskazane na stronnie www.sunandsnow.pl
 7. Sklep internetowy Sun & Snow – sklep prowadzony przez Wydawcę funkcjonujący pod domeną www.sunandsnow.pl, umożliwiający dokonanie zakupu określonej Usługi Sun & Snow lub vouchera.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, którą reguluje ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.)

II. Warunki ogólne

1. Zakup Vouchera Wypoczynkowego następuje poprzez Sklep Internetowy Sun & Snow zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III Procedura zakupu Vouchera Wypoczynkowego, niniejszego regulaminu i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub Zakup Vouchera Wypoczynkowego jest także możliwy w Centrali Sun & Snow w Warszawie lub w dowolnym Biurze Lokalnym Sun & Snow.

2.Voucher Wypoczynkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery Wypoczynkowy, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone lub uszkodzone.

4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera Wypoczynkowego, czy utraty jego ważności, o której mowa w pkt. 5 poniżej.

5. Data ważności podana jest na Voucherze i wynosi 24 miesiące od daty jego wygenerowania. Wypoczynkowym.

6. Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować na adres e-mail Wydawcy: voucher@sunandsnow.pl lub pod numer telefonu: + 48 532 466 723.

III. Procedura zakupu Vouchera Wypoczynkowego

 1. Vouchery Wypoczynkowe są sprzedawane w Sklepie Internetowym Sun & Snow zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Sklepu internetowego Sun & Snow.
 2. Vouchery są również sprzedawane w Centrali Sun & Snow w Warszawie lub w dowolnym
  Biurze Lokalnym Sun & Snow.

IV. Opłaty za dostawę

 1. W przypadku zakupu Vouchera w sklepie internetowym Sun & Snow Nabywca jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Vouchera.
 2. Wysokości kosztów dostawy zależna jest od wybranej opcji dostawy.
 3. O wysokości kosztów dostawy Nabywca będzie informowany w momencie dokonania wyboru opcji dostawy Vouchera.

V. Zasady korzystania z Vouchera Wypoczynkowego

 1. Po zakupie Vouchera zgodnie z punktem III Procedura zakupu Vouchera Wypoczynkowego, Użytkownik może wykorzystać Voucher Wypoczynkowy do opłacenia nim rezerwacji wybranej Usługi Sun & Snow w Sklepie Internetowym Sun & Snow,. Zakup Usługi Sun & Snow przy użyciu Vouchera Wypoczynkowy jest uzależniony od dostępności miejsc w wybranym obiekcie Sun & Snow w wybranym przez Użytkownika terminie.
 2. W przypadku, gdy cena Usługi Sun & Snow zakupionej przy wykorzystaniu Vouchera Wypoczynkowego jest niższa, niż wartość nominalna Vouchera Wypoczynkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu w gotówce niewykorzystanych środków pieniężnych.
 3. W przypadku, gdy cena Usługi Sun & Snow zakupionej przy wykorzystaniu Vouchera Wypoczynkowego jest wyższa, niż wartość nominalna Vouchera Wypoczynkowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. Dopłata będzie się odbywać za pomocą metod płatności udostępnianych przez Sklep Internetowy
  Sun & Snow lub w gotówce w przypadku zakupu Usługi Sun & Snow w Centrali Sun & Snow w Warszawie lub w dowolnym Biurze Lokalnym Sun & Snow.
 4. Przy dokonywaniu zakupu określonego pobytu Użytkownik może wykorzystać kilka voucherów Vouchera.
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Vouchera;

b) uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego na nim;

VI. Rozliczenia i reklamacje Vouchera Wypoczynkowego

 1. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje:

a) w przypadku gdy jest osobą fizyczną (przedsiębiorcą), osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych – notę księgową obciążeniową, a w przypadku zakupu w w Centrali Sun & Snow w Warszawie lub w dowolnym Biurze Lokalnym Sun & Snow, dokument potwierdzający dokonanie zapłaty;

b) w przypadku gdy jest konsumentem – notę księgową obciążeniową na życzenie, a w przypadku zakupu w Centrali Sun & Snow w Warszawie lub w dowolnym Biurze Lokalnym Sun & Snow dokument potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabytego Vouchera.

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 1. Reklamacje mogą być także składane mailowo na adres: voucher@sunandsnow.pl

VII. Zwrot środków

 1. W przypadku niemożliwości świadczenia Usługi Sun & Snow zakupionej przez Użytkownika przy pomocy Vouchera Wypoczynkowego, Wydawca zobowiązuje się do zwrotu wydanych środków przez wydanie nowego Vouchera Wypoczynkowego.
 2. Klientowi zawierającemu umowę kupna Vouchera Wypoczynkowego w Sklepie internetowym Sun & Snow tj. Umowę zawartą na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli przed upływem terminu prawa do odstąpienia opłaci przy pomocy Vouchera wypoczynkowego Usługę Sun & Snow. W takim przypadku prawo do odstąpienia wygasa z chwilą dokonania rezerwacji Usług Sun & Snow.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jak również Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji Vouchera Wypoczynkowego w Sklepie Internetowym Sun & Snow ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
 2. Wydanie Vouchera Wypoczynkowy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher może być jedynie jest elektroniczną formą bonu towarowego (jeśli jest wydany w formie elektronicznej).
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie Internetowym Sun & Snow oraz w Centrali Sun & Snow w Warszawie lub w dowolnym Biurze Lokalnym Sun & Snow.
 1. W zakresie korzystania z Usług Sun & Snow nabytych przy pomocy Vouchera Wypoczynkowego będą miały odpowiednie zastosowanie zapisy Regulaminu Sun & Snow.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09. 2018 r.

Bądź z nami na bieżąco

Sun & Snow

Właścicielem serwisu Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy dla M.ST. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000318497.

Kontakt

+48 539 775 239


Pon. - Piąt.: 09:00 - 17:00


voucher@sunandsnow.pl
Sun & Snow - Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: F-Media